REGULAMIN SERWISU DIGESTPOLAND

Definicje

W niniejszym Regulaminie następujące terminy rozumiane będą w sposób określony zgodnie z zawartymi w niniejszym ustępie definicjami:

 • DIGESTPOLAND lub Serwis – serwis internetowy prowadzony i administrowany przez Usługodawcę, zlokalizowany pod adresem URL: https://ineeda.pl/;
 • Usługodawca – Nok Media sp. z o. o. z siedzibą w Rząsce, adres: ul. Półkole 66, 30-199, Rząska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000718367, NIP: 5130253676, REGON: 369405202, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z treści udostępnianych przez DIGESTPOLAND poprzez odwiedzenie strony DIGESTPOLAND;
 • Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Ogłoszeniodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lub prowadzeniu innej podobnej działalności gospodarczej;
 • Ogłoszenie – informacja o usługach świadczonych przez Ogłoszeniodawcę, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • Baza Danych – oznacza zbiór danych udostępnionych przez Usługodawcę obejmujących Ogłoszenia zgromadzone przez Usługodawcę;
 • Pliki cookies – tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, znajdujące się na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika (komputera, tabletu, smartfona lub in.), z którego korzysta Użytkownik. Informacje z Plików cookies serwer Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z Internetem za pomocą tego samego urządzenia końcowego, a także mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 • Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej serwisu pod adresem URL:https://ineeda.pl/about-the-digest/, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Regulamin jest także w sposób ciągły dostępny na stronie internetowej Serwisu, pod adresem https://ineeda.pl/about-the-digest/
 3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników.

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy nieodpłatną usługę polegającą na udostępnianiu treści zamieszczonych w Serwisie, w tym znajdującej się tam Bazy Danych, dostępną dla wszystkich Użytkowników, co do której Umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony internetowej DIGESTPOLAND (https://ineeda.pl/) oraz co do której rozwiązanie Umowy następuje z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu w jakiejkolwiek formie.
 2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 3. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych komentarzy. Użytkownik dodając komentarze oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne lub licencję.
 4. Poprzez zamieszczenie komentarza Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tego komentarza oraz jego publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Publikacja komentarzy może być odroczona w czasie.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Minimalnym wymaganiem technicznym umożliwiające korzystanie z Serwisu jest posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego komunikującego się z Internetem wyposażonego, w popularną przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari lub podobne).
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Komentarze dodawane przez Użytkowników powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 5. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne. Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za zamieszczenie przez Usługodawcę Ogłoszenia w Serwisie.

§ 4. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawarte w nim informacje, w szczególności takie jak: baza danych, tekst w jakimkolwiek języku, wybór i układ treści stanowiącej zawartość Serwisu, znaki słowne, graficzne lub słowno-graficzne, grafiki, dźwięki, materiały wideo, aplikacje, zdjęcia oraz inne elementy Serwisu, stanowią własność Usługodawcy z wyłączeniem tych, które stanowią przedmiot odrębnych praw o charakterze wyłącznym innych podmiotów (w szczególności praw autorskich lub licencji). Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, wyświetlanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych zestawień lub baz danych z materiałów lub informacji, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów lub informacji jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 2. Użytkownicy Serwisu są upoważnieni do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę informacji lub materiałów wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
  1. zapis treści magnetyczny lub techniką cyfrową, drukarską i reprograficzną;
  2. wyświetlenie treści na ekranie monitora i wprowadzanie do pamięci komputera.
 3. Wszelkie inne formy wykorzystania jakichkolwiek udostępnionych materiałów lub informacji wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Użytkownika i/lub innego uprawnionego podmiotu. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich materiałów lub informacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Użytkownika i/lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

§ 5. Tryb reklamacyjny

 1. Użytkownicy mają prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych przez Serwis

drogą e-mailową, na następujący adres: Ul. Polkole 66, 30-199 Rzaska, Polska

 1. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. identyfikację nadawcy, w szczególności poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska lub firmy;
  2. adres kontaktowy – e-mail lub pocztowy, w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji wraz ze wskazaniem czynności, której podjęcia Użytkownik żąda od Usługodawcy.
 2. Każda reklamacja zostanie rozpoznana w przeciągu 30 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi w sprawie reklamacji Użytkownika na podany przez niego zgodnie z ust. 2 adres kontaktowy.
 3. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz zaistnienia sporu, Użytkownicy będący konsumentami posiadają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może nastąpić wyłącznie, jeśli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 5. Szczegółowe informacje znajdują na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. W sprawach sporów transgranicznych, pomocy udziela Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy instytucji dostępne są na stronie internetowej http://www.konsument.gov.pl.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z dostępnością Serwisu, w szczególności Usługodawca nie zapewnia i nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez błędów, przerw, czy zakłóceń innej natury, w tym w szczególności spowodowanych awarią, modernizacją, modyfikacją lub konserwacją systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowości lub nieaktualności treści zamieszczonych na stronach Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, mających charakter bezprawny, w tym uznawanych powszechnie za wulgarne lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

§ 7. Polityka Cookies

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” oraz logów systemowych w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu DIGESTPOLAND. Pliki „cookies” są zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (w pamięci urządzeń końcowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową DIGESTPOLAND), w celu identyfikacji Użytkowników DIGESTPOLAND oraz dostosowania wyświetlanej treści do potrzeb Użytkowników.

 1. Pliki „cookies” zawierają informacje powiązane z urządzeniami końcowymi, a nie z danymi Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie lub usunąć zapisane pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach DIGESTPOLAND.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem01/01/2022
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiany warunków niniejszego Regulaminu dokonuje się poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej digestpoland.com. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od momentu ich opublikowania.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zgodnie z RODO jest Usługodawca, tj. Nok Media sp. z o. o. z siedzibą w Rząsce, adres: ul. Półkole 66, 30-199, Rząska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000718367, NIP: 5130253676, REGON: 369405202, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w formie e-mailowej pod adresem: Ul. Polkole 66, 30-199 Rzaska, Polska.
 3. Udostępnienie Usługodawcy danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Usługodawca pozyskuje na temat Użytkownika następujące informacje, które mogą zawierać dane osobowe:
  1. dane osobowe i kontaktowe udostępnione w toku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu,
  2. informacje dotyczące urządzenia, którego Użytkownik używa w celu korzystania z Serwisu, np. wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory i nazwa sieci komórkowej,
  3. informacje o lokalizacji Użytkownika,
  4. dane techniczne dotyczące daty wejścia na stronę – np. adres IP, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym, typ i rodzaj przeglądarki internetowej,
  5. dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.
 5. Usługodawca pozyskuje i przetwarza pozyskane dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. realizacji usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną jest zawarta umowa o świadczenie usług,
  2. ciągłego ulepszania usług świadczonych w ramach Serwisu – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy,
  3. udostępnianie Ogłoszeń w ramach Serwisu – podstawą prawną jest zgoda Ogłoszeniodawcy.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto, Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Żądania w tym zakresie należy kierować do Usługodawcy.
 7. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane. W szczególności:
  1. dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. dane osobowe Ogłoszeniodawców są przechowywane przez okres publikacji Ogłoszenia w Serwisie.
 8. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania techniczne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 9. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Usługodawcy jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Usługodawcy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);
  2. dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierającym Usługodawcy w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
  3. innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. W oparciu o udostępnione przez Użytkownika dane osobowe Usługodawca nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Usługodawca nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.